เกี่ยวกับเรา/About us

ความเป็นมา บริษัท สเปซเมด จำกัด


ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2548 ซึ่งเป็นผู้นำเข้าโดยตรงและจัดจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ซึ่งบริษัทฯ ได้มีการพัฒนาและเติบโตอย่างต่อเนื่อง ในวันที่ 3 ตุลาคม 2556 บริษัท อีฟอร์แอล เอม จำกัด (มหาชน) ได้เข้าถือหุ้นทั้งหมด และเพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 50,000,000 บาท

วิสัยทัศน์ 


เป็นบริษัทฯที่ได้รับการยอมรับในสินค้ากลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและมุ่งเน้นความรับผิดชอบต่อสังคมโดยยึดหลักการบริหารงานแบบธรรมาภิบาล  

พันธกิจ


 คัดสรรและจัดหาผลิตภัณฑ์ที่เป็นนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่ทันสมัยให้กับคนไทยเพื่อสุขภาพและสังคมที่ดียิ่งขึ้น 

ค่านิยม


1.  คุณธรรม

  • เป็นคนซื่อสัตย์และยึดหลักจริยธรรมในการทำงาน เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน

2. ปัญญา

  • เรียนรู้วิธีการพัฒนาทักษะของผู้คน เพื่อสนับสนุนสังคมของคนไทย 

3. แรงบันดาลใจ

  • เพื่อส่งเสริมและเป็นการเปิดโอกาสให้กับอนาคต
 
 

Background Spacemed Co.,Ltd.


Founded on March 2, 2005 as exclusive distributor of medical devices, scientific tools, which the company has developed and continued to grow. On October 3, 2013, EforL Aim Public Company Limited acquired all shares. and increase the registered capital to 50,000,000 THB.

Vision


To improve the quality of life and focus on social responsibility based on the principles of good governance.

Mission


Select and provide innovative products with modern technology for Thai people for better health and society.

Values


1. Morality

  • Be honest and adhere to work ethics for sustainable growth.

2. Wisdom

  • Learn how to improve people's skills to support the society of Thai people.

3. Inspiration

  • To promote and provide opportunities for the future.
Visitors: 53,163